top of page

הפארק שלו

הטירה של רוש גויון

זה גם כמעט 100 דונם של פארק , יערות ומצות .
+ 5 ק"מ של GR 34
+ מ -8000 עצים נטעו על ידי צוות הטירה.
תרבות
מנומקת , עם חקלאים מהכפר פלבנון . _
אזורים
שמורים לחיות בר .
הגנה
על אזורי החוף שלנו .
המאבק במינים פולשים , כמו גם מניעה עם המבקרים שלנו .
חלקות
מרעה רבות לכבשים שלנו, העיזים של חוות העיזים קאפ .
שדות יבול רבים לפרות של החקלאי השכן .
חללים
פרטיים מנוהלים
ופתוחים לקהל הרחב .

זה גם זה, הטירה של רוש גויון, הגנת הטבע על ילדינו .


המטרה שלנו היא לשלב שימור ושיפור .

bottom of page