top of page

پارک آن

قلعه روشه گویون

آن را نزدیک به 100 هکتار از پارک، جنگل ها، صحراها است.
بیش از 5 کیلومتر از GR 34
بیش از 8000 درخت کاشته شده توسط تیم قلعه
رو به رشد، با کشاورزان از روستای Plévenon.
مناطق اختصاصی برای حیات وحش.
حفاظت از مناطق ساحلی ما.
مبارزه با گونه های مهاجم و همچنین پیشگیری با بازدیدکنندگان ما .
بسیاری از توطئه های چراگاه
گوسفند ما، بز از کیپ مزرعه بز است.
بسیاری از زمینه های کشت گاو کشاورز همسایه.
فضاهای خصوصی
مدیریت شده و
برای عموم آزاد است .

همچنین ، قلعه Roche Goyon ، حفاظت از طبیعت برای فرزندان ما است .


هدف ما ترکیب حفظ و ارتقاء است .

bottom of page